Divergence คือ การขัดแย้งกันระหว่างราคาในกราฟและ Indicatorมี 2 ลักษณะคือ       

1. BULLISH DIVERGENCE จะเกิดขึ้นเมื่อ MACD มีการปรับตัวลงสวนทางกับการสูงขึ้นของดัชนีราคาเป็นการเตือนว่าราคาอาจมีการปรับตัวลง

 2.  BEARISH DIVERGENCE จะเกิดขึ้นเมื่อ MACD มีการปรับตัวสูงขึ้นสวนทางกับการลดลงของดัชนีราคา เป็นการบอกว่าการลดลงของราคาใกล้สิ้นสุดลง 

เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนสูงสุดผู้ลงทุนควรจะรอจนกว่าจะเห็นรูปแบบ Bullish หรือ Bearish Divergence เสียก่อนและควรใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆมาประกอบดว้ย


หลักการใช้ divergence   

ควรดูแนวโนม้ของกราฟให้ออกก่อนว่าเป็นทิศทางเดียวกันกับการเกิด divergence เพื่อยืนยันความถูกต้อง (ไม่โดนหลอก) การเกิด double top หรือ double bottom ในกราฟหรือใน indicators ถือว่าเป็นการเกิด สัญญาณ divergence เช่นกัน 

 

การเกิด bullish divergence และ bearish divergence มักจะเกิดให้เห็นเสมอในทุกๆช่วงเวลาบอกได้ถึงการกลับตัวมามีแนวโน้มครั้งใหม่อีกครั้ง แต่เพื่อความมั่นใจในความถูกต้อง ควรใช้เครื่องมืออยา่งอื่นช่วยยืนยันด้วยจะได้ไ้ม่โดนกราฟหลอกครับ และบางครั้งมักจะเกิดช่วงเป็น double top หรือ double bottom ให้เห็นด้วยเช่นกัน