Long/Shot หรือ Buy/Sell

ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่า เราต้องการซื้อ(Buy) หรือ ว่าขาย(Sell)

ถ้าเราต้องการที่จะซื้อ(Buy) เราต้องการให้ Base Currency มีค่ามากขึ้นแล้วเราจะทำกำไรมันที่ราคาสูงกว่า แบบนี้เรียกว่า “going long “ หรือเรียกว่า Long position และจำไว้ว่า Long =Buy
หรือพูดง่ายๆก็คือ Buy ต่ำแล้วทำกำไรเมื่อกราฟขึ้นสูง


ถ้าเราต้องการที่จะขาย (Sell) เราต้องการให้ราคา Base Currency ลดลง แล้วเราจะซื้อ Buy มันกลับที่ราคาตำกว่าเดิม แบบนี้ เรียกว่า Going Short หรือ เรียกว่า Short position  และจำไว้ว่า Short=Sell 
หรือพูดง่ายๆก็คือ Sell บนแล้วทำกำไรเมื่อกราฟลงต่ำ