การวิเคราะห์แนวโน้มของกราฟเบื้องต้นนั้น สิ่งแรกที่เราควรเรียนรู้คือ แนวโน้มของราคาหรือแนวโน้มหรือเทรน (Trend) จะสามารถบ่งบอกเราได้ว่า ราคากำลังจะไปทางไหน ราคาจะขึ้นหรือลง ซึ่งการวิเคราะห์แนวโน้มนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 

1. แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) 

2. แนวโน้มขาลง (Down Trend) 

3. ไม่มีทิศทางที่แน่นอน (Sideway) 

แนวโน้มขาขนึ้ (Up Trend)
แนวโน้มขาขึ้น Up Trend คือ จุดสูงสุดของราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ และจุดตำสุดใหม่ของราคาก็สูงกว่าจุดต่ำสุดเก่าซึ่งแทนจุดสูงสุด (High=H) และจุดต่า สุด (Low=L)
นิยามของ Up Trend คือ จะทำ Higher High ขึ้นเรื่อยๆ และทำ Lower High ขึ้นเรื่อยๆ

ดังรูปด้านล่างครับ เป็นตัวอยา่ง Uptrend 

uptrend

จุดสูงสุดใหม่ต้องสูงกว่าจุดสูงสุดเก่า และจุดต่ำสุดใหม่ต้องสูงกว่าจุดต่ำสุดเก่า
นี่คือคำนิยามของแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) จำแค่นี้ก็พอครับ


2.แนวโนม้ขาลง (Down Trend)
แนวโน้มขาลง (Downtrend)คือ จุดต่ำสุดของราคาจะต่ำลงเรื่อยๆ และจุดสูงสุดของราคาก็ลดต่ำลงเช่นกัน 
นิยามของแนวโนม้ขาลงคือ 
จะทำ Lower Low ลงมาเรื่อยๆ และทำ Higher Low ลงมาเรื่อยๆ

ดังรูปด้านล่างครับ เป็นตัวอยา่ง Downtrend 

จุดต่ำสุดใหม่ต้องต่ำกว่าจุดต่ำสุดเก่า และจุดสูงสุดใหม่ตอ้งอยตู่่า กว่าจุดสูงสุดเกา่ นี่คือนิยามของคา ว่า แนวโนม้ขาลง (DownTrend) 


3. ไม่มีทิศทางที่แน่นอน (SideWay)
SideWay คือราคาเคลื่อนที่ขึ้นลงในกรอบแคบๆ เคลื่อนตัวไปด้านข้างและมีทิศทางที่ไม่แน่นอน แนวโน้มจะเป็นลักษณะ แบนราบ (Flat)
ดูรูปประกอบ SideWay

Side Way เป็นแนวโน้มที่เล่นยากที่สุด เพราะเราไม่สามารถรู้ทิศทางที่แน่นอนได ้ถ้าหลีกเลี่ยงได้ ก็ไม่ควรเล่นช่วงนี้ วิธีการสังเกตการเคลื่อนตัวแบบ Sideway คือ เมื่อกราฟได้เคลื่อนตัวโดยมีแนวโน้มที่ชัดเจนมาช่วงหนึ่งแล้ว กราฟจะเกิด การพักตัวช่วงหนึ่ง การพักตัวของกราฟอาจจะหมายความว่า มันกำลังเตรียมตัวไปต่อในทิศทางเดิมหรือกำลังจะกลับตัวนั่้นเอง

การดูแนวโน้มเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์ทุกคน เพราะสิ่งนี้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ชั้นสูง เช่น การนับคลื่น Elliott wave , ทฤษฎีดาว เป็นต้น ถ้าเรามีพื้นฐานเหล่านี้การศึกษาในขั้นสูงก็เป็นเรื่องที่ง่ายสำ หรับเรา