คำว่า Pip คืออะไร

PIP คือ จุดทศนิยมตัวสุดท้ายซึ่งถูกอ้างอิงจากราคาปัจจุบันของตลาด กำหนดให้มี4ตำแหน่งที่ใช้กัน ในบางโบรกเกอร์ อาจจะมีถึง5ตำแหน่ง PIP เป็นสิ่งที่บอกให้คุณรู้ว่า คุณได้กำไรหรือขาดทุน โดยทั่วไป การเพิ่มขึ้นของค่าเงินนั้นจะเรียก เป็น Pip ถ้า EUR/USD เคลื่อนที่จาก 1.2250 ไปที่ 1.2251 นี่คือเคลื่อนที่ไป 1 pip  โดยแต่ละค่าเงินกม็ีค่าของตัวมันเอง มันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องคำนวนค่าของ pip สำหรับค่าเงินนั้นๆ ค่าเงินที่ USD ขึ้นก่อน สามารถคำนวณได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้


USD/JPY อยู่ที่ราคา 119.80(โดยส่วนมากจะมีทศนิยมสองตำแหน่ง) ในกรณีนี้ 1 pip เท่ากบั 0.01 ดังนั้น
USD/JPY
119.80
0.01 หารดว้ย อัตราแลกเปลี่ยน = pip value
0.01/119.80 = 0.0000834
ดูเหมือนกับกว่ามีตัวเลขที่เยอะมากแต่เราจะอธิบายตัวเลขนี้ในภายหลัง

USD/CHF
1.5250 
0.0001 หารด้วยอัตราแลกเปลี่ยน = pip value
0.0001/1.5250 = 0,0000655

USD/CAD
1.4890
0.0001 หารด้วยอัตราแลกเปลี่ยน = pip value
0.0001/1.48990 = 0.00006715
และในกรณีที่ US ดอลล่าร์ไมได้อยู่เป็นตัวแรก และเราต้องการที่จะได้รับเป็นค่าของดอลล่าเราทำได้ดังนี้
EUR/USD
1.22000.0001 หารด้วยอัตราแลกเปลี่ยน = pips value  

ดังนั้น

0.0001/1.2200 = EUR 0.00008196
แต่พวกเราต้องการทำให้เป็นหน่วย US ดอลล่าร์(USD) เราจึงต้องคำนวนใหม่เป็น
EUR คูณอัตราแลกเปลี่ยน
ดังนั้นจะเท่ากับ
0.00008196 * 1.2200= 0.00009999
เราปัดทศนิยมให้เป็น4ตำแหน่งจะไดเ้ป็น 0.0001
GBP/USD
1.7975
0.0001 หารด้วยอัตราแลกเปลี่ยน = pip value

ดังนั้น

0.0001/1.7975 =GBP 0.0000556
แต่เราต้องการทำให้เป็นหน่วยของ US ดอลล่าร์ ซึ่งคำนวนได้ดังนี้
GBP*อัตราแลกเปลี่ยน
ดังนั้นจะได้เท่ากับ 0.0000556*1.7975=0.0000998
เราปัดเป็นทศนิยมสี่ตา แหน่งเป็น 0.0001

สำหรับค่าเหล่านี้ เราไม่จำเป็นต้องคำนวนอะไรเยอะแยะยุ่งยากอะไรแบบนี้ เพียงแต่อยากให้ทราบถึงที่มาว่า lot กับ leverage มีที่มาอย่างไร ทั้งหมดนี้โบรกเกอร์จัดการให้คุณแบบอัตโนมัติ  มันเป็นสิ่งที่ดีที่คุณควรจะรู้ว่ามันทำงานอย่างไร