คุณจะอ่านราคา Forex ได้อย่างไร

สกุลเงินแสดงราคาเป็นคู่เสมอ เช่น GBP/USD หรือ USD/JPY เหตุผลที่แสดงราคาเป็นคู่ๆ กเ็พราะว่าในทุกๆรายการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศคุณต้องซื้อสุกลเงิน หนึ่งและขายอีกสกุลหนึ่งๆ ในเวลาเดียวกัน นี่คือตัวอย่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศของ ค่าเงินปอนด์(GBP) เทียบกับค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ(USD)


GBP/USD=1.7500
สกุลเงินตัวแรกที่อยดู่้านซ้ายมือของเครื่องหมาย สแลซ (Slash /) จะเรียกว่า Base Currency สกุลเงินหลัก ในตัวอย่างนี้ก็คือ ค่าเงินปอนด์ (GBP) ขณะที่อีกหน่ึงตัวที่อยู่ด้านขวาของสแลซ ถูกเรียกว่า Counter หรือ Quote currency ในตัวอย่างนี้ก็คือ ค่าเงินดอลล่าสหรัฐ(USD)
เมื่อเราทำการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนจะบอกเราว่า เราจะต้องจ่ายกี่หน่วยของ quote currency เพื่อที่จะซื้อ Base currency ต่อ หนึ่งหน่วย จากตัวอยา่งด้านบน เราต้องจ่าย 1.7500 ดอลล่าร์เพื่อที่จะซื้อ 1 ปอนด์ เมื่อเราทา การขาย อัตราแลกเปลี่ยนกจ็ะบอกเราว่า เราจะจ่ายกี่หน่วยของ Quote currency เพื่อทา การขาย Base currency ต่อ หน่ึงหน่วย จากตัวอยา่งด้านบน เราจะไดร้ับ 1.7500 U.S ดอลล่าร์ เมื่อเราขาย 1 ปอนด์
ค่าเงินหลักตัวหน้า (Base currency) คือ (basis) ส่วนสำคัญ สำหรับการซื้อ หรือ ขาย ถ้าคุณซื้อ EUR/USD ความหมายง่ายๆ ก็คือเรากำลังซื้อ base curency และกำลังขาย quote currency ในเวลาเดียวกัน 
เราจะซื้อคู่เงินที่เราเชื่อว่า Base Currency จะมีอัตราราคาเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ quote currency และเราจะเซลคู่ที่เราคิดว่า base currency นั้นมีอัตราของราคาลดลงเมื่อเทียบกับ quote currency