เส้น MACD สร้างขึ้นโดยใช้ความต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้น โดยที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เส้นหนึ่ง ใช้ระยะเวลาในการคำนวณยาวกว่าเส้นค่าเฉลี่ยฯ อีกเส้นหนึ่งและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้นนี้ นิยมใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EXPONENTIAL ส่วนจำนวนวันที่นำมาหาค่าเฉลี่ยก็อาจเปลี่ยนแปลงได้แต่ที่นิยมใช้กันทั่วไปคือ 12 วันและ 26 วันมีข้อสังเกตว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวนี้จะมีระยะเวลายาวนานกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นประมาณ 1 เท่าส่วนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเส้นค่าเฉลี่ย 9 วันเราเรียกว่าเส้นสัญญาณ (Signal Line) ซึ่งถูกสร้างไว้เป็น

สัญญาณคู่กับการใช้ MACD       
การให้สัญญาณซื้อหรือขายที่นิยมวิธีหนึ่งของ MACD คือ การใช้สัญญาณ   
( SIGNAL LINE 9 ) ตัดกับเส้น MACD       
MACD               = EMA (12 DAYS) - EMA (26 DAYS)   
SIGNAL LINE     =   EMA 9 DAYS OF MACD   
EMA                 =  EXPONENTIAL MOVING AVERAGE       

เส้น MACD และเส้นสัญญาณ (SIGNAL LINE) จะเหวี่ยงตัวอยู่บนกราฟที่มี SCALE 0 เป็นค่าแกนกลาง 

วิธีการดู,อ่าน,วิเคราะห์ MACD       

1.   ถ้า MACD มีค่าเป็นบวก แสดงว่าราคากราฟอยู่ในแนวโน้มขึ้นระยะกลาง   

2.   ถ้า MACD มีค่าเป็นลบ แสดงว่าราคากราฟอยใู่นแนวโน้มลงระยะกลาง   

3.   ถ้า MACD มีค่าเป็นบวก และตัดเส้นสัญญาณ (SIGNAL LINE) ขึ้นไป แสดงว่าราคากราฟมีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นสัญญาณซื้อ (BUY SIGNAL)   

4.   ถ้า MACD มีค่าเป็นลบ และตัดเส้นสัญญาณ (SIGNAL LINE) ลงมา แสดงว่าราคากราฟมีแนวโน้มลดลงเป็นสัญญาณขาย (SELL SIGNAL)   

5.   ถ้า MACD มีค่าเป็นบวก แต่ตัดเส้นสัญญาณ (SIGNAL LINE) ลงมา แสดงว่าราคากราฟกำลังมีแนวโน้มชะลอการลงหรือปรับตัวขึ้นช่วงสั้น   

6.   ถ้า MACD มีค่าเป็นลบ แต่ตัดเส้นสัญญาณ (SIGNAL LINE) ขึ้นไป แสดงว่าราคากราฟกำลังมีแนวโน้มชะลอการลงหรือปรับตัวขึ้นช่วงสั้น   

7.   ถ้า MACD มีค่าเป็นบวกและอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกับยอดเก่า แสดงว่าราคากราฟมีโอกาสที่จะทรงตัวหรือปรับตัวลดลง

8.   ถ้า MACD มีค่าเป็นลบและอยใู่นระดับต่า ใกล้เคียงกับฐานเก่า แสดงว่าราคากราฟมีโอกาสที่จะทรงตัวหรือปรับตัวสูงขึ้น   

9.   ถ้า MACD และเส้นสัญญาณ (SIGNAL LINE) มีค่าเป็นบวก แสดงว่าตลาดเป็นตลาด BULL   

10. ถ้า MACD และเส้นสัญญาณ (SIGNAL LINE) มีค่าเป็นลบแสดงว่าตลาดเป็นตลาด BEAR 

 

ข้อเสียของ MACD   
- บางครั้งจะให้สัญญาณช้าไป   
-ไม่เหมาะกบัช่วงเกิด sideway   
-บางครั้งจะเกิดสัญญาณหลอกเกิดขึ้น

ดังนั้นอย่าใช้ indicator นำการเข้าเทรดซื้อขายเด็ดขาด (สัญญาณหลอกมีเยอะ) การแยกตัวออกจากกันของ MACD กับดัชนีราคา (DIVERGENCE


 

0 Share